كد ساعت و تاريخ

كد ساعت و تاريخ

آموزش انتقال تصوير ورتينا

براي دريافت فايل world انتقال تصوير دستگاه ورتينا سري pluse از لينك زير اقدام نماييد

 

انتقال تصوير ورتينا در انديشه